Výbor Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti

Prezidentka SHS

Voľby SHS 2020-2024  

MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava

Telefón/fax: +421 2 59320 267
E-mail: vachulova.shs@gmail.com

Viceprezident SHS

Voľby SHS 2020-2024  

Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

I. Interná klinika LF UK a UNB
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

Telefón: +421 2 57290 329
E-mail: ludovitgaspar@gmail.com

Vedecký sekretár SHS

Voľby SHS 2020-2024  

MUDr. Peter Letavay, MBA

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín
Interné oddelenie
Nemocničná 1944/10
026 14 Dolný Kubín

Mobil: +421 43 5801 302
E-mail: peter.letavay@gmail.com

Čestná prezidentka SHS

Voľby SHS 2020-2024  

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava

Telefón: +421 2 5932 0282
E-mail: slavomira.filipova@gmail.com

Členovia výboru SHS

 • Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., F.E.S.C.
 • Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc
 • Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
 • MUDr. Katarína Beňová, PhD.
 • Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.
 • MUDr. Anna Vachulová, PhD.
 • Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.
 • Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.
 • MUDr. Dana Škultétyová, PhD., F.E.S.C.
 • MUDr. Peter Letavay, MBA
 • MUDr. Emília Pastrnáková

Členovia Dozornej rady SHS

 • MUDr. Monika Kulinová
 • MUDr. Matej Moščovič
 • MUDr. Vladimír Spišák
Desing by: Grappa webstudio
Powered by:Drla Internet Marketing and Web Solutions